Фирма МАГ“ ООД успешно участва и спечели проект:

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: BG05M9OP001-1.003-1595 „Създаване на заетост – ключът към успеха“

Главната цел на проекта е създаване на устойчиви работни места за 12 безработни и неактивни лица. Процедурата подпомогна интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 149 461, 84 ЛВ.,

ОТ КОИТО 127 042,57 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО И

22 419.27 ЛВ. НАЦИОНАЛНО

СЪФИНАНСИРАНЕ.

 

НАЧАЛО: 10.08.2016 Г.

КРАЙ: 10.09.2017 Г.